Krenkende adferd

Det overordnede kravet i § 9a–1

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Opplæringsloven § 9a–3 første ledd

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Opplæringsloven § 9a–3 andre ledd

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

Definisjon

Definisjonen er aktuell både i relasjonen mellom elev – elev, voksen – elev og voksen - voksen.

 

Krenkende atferd:

Krenkende atferd er en fellesbetegnelse på alle former for negativ atferd som rammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan skje som enkelthandlinger eller gjentatt. Krenkende atferd kan være sjikane gjennom ord og handling som utføres uten respekt for den andres integritet.

 

Krenkende atferd kommer til uttrykk gjennom:

Mobbing; med mobbing mener vi gjentatt negativ eller               ”ondsinnet”

atferd fra en eller flere rettet mot noen som har vanskelig

for å forsvare seg. Systematisk utestengning eller gjentatt erting på en ubehagelig måte er også mobbing”

            Eksempel stygg munnbruk, kroppsspråk

Vold; med vold mener vi at noen bruker fysisk makt for å skade andre.

            Eksempel sparke, slå, spytte

 

Rasisme; med rasisme mener vi at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget fordi de har annen hudfarge, en annen religion, snakker et annet språk eller har en annen kulturell bakgrunn

          

Diskriminering; med diskriminering mener vi dårligere behandling, trakassering og forskjellsbehandling på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller etnisk opprinnelse.

Eksempel matpakke, klær, hjemmeforhold, utseende

 

Utestenging; med utestenging mener vi å bli holdt utenfor en gruppe eller klasse der en har naturlig tilhørighet.

 

Uthenging; med uthenging mener vi krenkende ord og negativ omtale på internett, sosiale medier og i skoletiden.

            Eksempel brev, lapper, SMS

 

Skolens mål

 • Skolens forebyggende arbeid skal forhindre at barn blir utsatt for krenkende atferd
 • Skolens ansatte skal ha kompetanse for å avdekke og handle hvis elever blir utsatt for krenkende atferd
 • Skolen skal ha planer og rutiner som sikrer elever og foresattes rettigheter
 • Skolen skal i samarbeid med foresatte og andre involverte følge opp både den som er utsatt for krenkende atferd og den som utfører krenkende ord eller handlinger
 • Skolens elever skal bli bevisst sitt ansvar for sine handlinger
 • Skolen har nulltoleranse mot alle former for krenkende atferd

Plan for forebygging av krenkende atferd

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Planleggingsdager i august

 

Gjennomgang av inspeksjonsplan/kart, og friminuttregler

Ledelsen

Planleggingsdager i august

Fellestider gjennom skoleåret

Gjennomgang av regelmatrisen og årshjulet

Ledelsen

Uke 35

Gjennomgang av regelmatrisen og årshjulet med skoleassistentene

Ledelsen/AKS-leder

Uke 35

Gjennomgang av regelmatrisen og årshjulet med ansatte på Aktivitetsskolen

Ledelsen/AKS-leder

Uke 35

Gjennomgang av regelmatrisen og årshjulet med elevrådet

Elevrådet setter opp plan for fotballbanen/bingen

Elevrådskontakt

Uke 39

Evaluering av inspeksjonsplan

Ledelsen/plangruppa

Uke 42: Dignity Day

Tema; Verdighet

Ledelsen/Plangruppa/k.lærer

September/januar

Utviklingssamtaler – elevsamtaleskjemaet sendes hjem i forkant av samtalen

Kontaktlærer

September /januar

Foreldremøter - orientering om Oppl.§9a-3. Hvordan foresatte kan henstille om tiltak, retten til enkeltvedtak og hvordan man kan klage på vedtaket

Klassemiljøet er egen sak på alle foreldremøter

Ledelsen

Høsten 2014

Elevundersøkelsen 5. – 7. trinn

Ledelsen

 

 

 

4x i året

Oppfølgingsspørsmål hentet fra Elevundersøkelsen på 5. – 7.trinn

Ledelsen/kontaktlærer

2x i året

Lokal trivselsundersøkelse 1. – 4.trinn

Ledelsen/plangruppa

Hele året

 Ukentlige teamsamtaler – elevenes læringsmiljø er fast sak

Ledelsen/teamene

Hele året

Samarbeid med FAUs skolemiljøgruppe

Ledelsen

 

 • Skolen gjennomfører forskjellige fellesaktiviteter gjennom skoleåret som et ledd i å styrke elevenes skolemiljø:
  • Fellessamlinger
  • Idrettsdag
  • Valgfagsuke
  • Banduke
  • Fadderordning
  • Trivselsledere

 

Trinnivå

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Skolestart i august

Gjennomgang av skolens ordensregler

Kontaktlærer

Skolestart i august

Gjennomgang av regelmatrisen og årshjulet

Kontaktlærer

Skolestart i august

Lage klasseregler og tipsplakater

Kontaktlærer

Minst hver 14.dag

Klassesamtale – med fokus på klassemiljøet

Kontaktlærer

Gjennom hele skoleåret

Elevsamtale – har spørsmål om elevenes trivsel/læringsmiljø

Kontaktlærer