Hovedseksjon

PPT

Ppt

Fagpersonalet består av pedagogisk-psykologiske rådgivere, sosionomer og spesialpedagoger. Skolen kan i samråd med foresatte henvende seg til PPT om hjelp til et barn. Foresatte kan også henvende seg direkte til PPT. PPT utreder barnet og gir foresatte og skolen tilråding om hvordan best mulig skolen kan tilrettelegge undervisningen.

Les mer om spesialundervisning og PPT på Oslo kommunes nettsider.