Driftsstyret – Bryn skole

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

·         styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole

·         legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser

·         gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet

·         legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

 

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

·         å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer

·         å vedta strategisk plan for skolen

·         å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver

·         å behandle resultater fra brukerundersøkelser

·         å påse at skolen driver skolebasert vurdering 

Driftsstyret Tåsen skole har åtte møter i løpet av skoleåret.

Møtene avholdes i skolens lokaler og er som oftest lagt til tirsdager.

Driftsstyret har representanter fra foreldre, politikere og ansatte. Rektor fungerer som sekretær, samt legger fram saker og orienterer driftsstyret om status ved skolen.

Møtene i driftsstyret er åpne, med mindre det er saker som krever at saken blir behandlet lukket møte. Møteplan ligger iinnkallingene.

Driftsstyret består av

Foreldrerepresentant: Torgeir Kristiansen, Attia Mirza Mehmood

Lærerrepresentant: Idunn Slettemark Silseth, Caroline Sibel Sert

Politikere: Roja Darian, Pål Skodjevåg, Børge Ingvaldsen(midlertidig)

Assisterende rektor: Eva Eek Olsen

Rektor og sekretær: Cecilie Raddum