Spesialklasser på Bryn

Besøksdag for byomfattende grupper ved Bryn skole torsdag 😉1.november kl. 14.30

Bryn skole har tre byomfattende spesialgrupper. En for barn med autisme, en for barn med  asperger og en for barn med generelle lærevansker. Torsdag 1. november inviterer vi til informasjonsmøte, med muligheten til å snakke med spesialpedagogene og se klasserommene som brukes i undervisning. Møtet starter kl. 14.30 på Bryns personalrom. (Møt opp i administrasjonen, så blir du vist videre.) Det vil være en kort fellesåpning før de besøkende går med de lærerne til den gruppen/klasserommet de ønsker mer informasjon om. Besøksdagen avsluttes ca. kl. 15.30. Ved spørsmål ta kontakt med Ida Gustavsen, sosiallærer.

Villlaklassen

En byomfattende spesialklasse for 7 elever med diagnoser innen autismespekteret. Klassen ble opprettet ved skolestart høsten 2006. Vi holder til i en gammel trevilla på Bryn skole, med egen inngjerdet hage og vårt eget store, gamle epletre.

Vårt tilbud omfatter 1:1 undervisning. Vi er 3 spesialpedagoger og 3 miljøarbeidere som står for undervisningen og tilrettelegging av tilbudet. De fleste elevene har egne arbeidsrom til særtrening/undervisning. Alle elevene har egen PC ved pulten. I det daglige arbeidet legger vi stor vekt på struktur, forutsigbarhet, trivsel og trygghet. Vår undervisning tar utgangspunkt i et helhetlig syn på elevens utvikling ut fra den enkeltes utgangspunkt. Undervisningen er tilpasset elevens ulike nivå og hjelpebehov. Dette er også førende for valg av mål og metoder.

Villaklassen har egen Aktivitetsskole, der miljøarbeiderne fra skolen + noen flere, tar godt vare på elevene om ettermiddagen.

 

 B-klassen

En spesialklasse for barn med asberger syndrom

A-klassen

 

En spesialklasse for barn med generelle lærevansker. Klassen har plass til 6 elever. To lærere og en assistent som står for tilrettelegging og undervisning.

Elevene får opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP). Det legges vekt på opplæring i de grunnleggende ferdighetene innenfor lesing, skriving og regning, samt sosial kompetansetrening. Undervisningen tilpasses den enkelte elevs forutsetninger. 

Forutsigbarhet og faste rammer står i fokus ved planlegging av undervisningen, noe som skaper trygghet og trivsel hos elevene. Det legges vekt på variert undervisningsmetodikk og materiale, som bruk av konkreter, digitale oppgaver, rollespill ofl.

A-klassen drar en del på tur til ulike museer og områder egnet for lek og læring i Oslo.
A-klassen har også skolekjøkken hver tredje uke.
Noen av elevene følger sine trinn i enkelte fag, mens andre har all undervisning i A-klassen.

Mottaksklassen

Første møte med det norske skolesystemet for barn og unge som flytter til Oslo og ikke behersker norsk. Elevene skal være i Mottaksklassen i 10 måneder til de behersker tilstrekkelig norsk muntlig og skriftlig. Da overføres de til sin nærskole.

På Bryn skole kaller vi oss Velkomstklassen og har elever fra 2. til 7. trinn. Vi satser på læring og trivsel i et hyggelig miljø. Vi er en fargerik, liten gruppe med blide elever.