Hovedseksjon

Byomfattende gruppe på bryn

 

Bryn skole har to byomfattende spesialgrupper. En for barn med asperger og en for barn med generelle lærevansker. 

 

Bryn skole har to byomfattende spesialgrupper. En for barn med Asperger syndrom(ASD) og en for barn med generelle lærevansker. Felles for begge grupper er at alle får et individuelt tilpasset undervisningstilbud, med en målsetning om at hvert barn skal nå sitt fulle potensielle utviklingsnivå, både sosialt og faglig.

 

A-klassen

A-klassen er en byomfattende spesialgruppe for elever med generelle lærevansker. Enheten består av åtte elever, som får tett oppfølging av tre pedagoger og en barneveileder. Gruppen består av elever som ikke har hatt et forsvarlig utbytte av det ordinære opplæringstilbudet og som har behov for å jobbe grundig med grunnleggende ferdigheter. Det blir i tillegg vektlagt å jobbe med sosial kompetanse.

Undervisingen er tydelig preget av forutsigbarhet og klar struktur, med fokus på trygghet, tydelighet og oversiktlighet. Tilpasningen i opplæringen omfatter blant annet tilpasning av lærestoffet til mestringsnivå, bruk av tilpassede læremidler og konkreter, hyppige repetisjoner, tiltak rettet mot dagliglivsferdigheter og tilknytting til det eleven kan fra før.

Vi vektlegger å utvikle ferdigheter og kunnskaper som oppleves relevant for eleven, som bidrar til bedre trivsel, økt motivasjon, mer selvstendighet og glede ved å være skoleelev. I denne sammenheng har Bryn skole en ambisjon om å være en viktig bidragsyter til elevenes livskvalitet. Skal dette være mulig er det essensielt at opplæringen tilpasses elevenes læreforutsetninger.

 

B-klassen

B-klassen er en byomfattende spesialgruppe for elever med Asperger syndrom. Elevene i denne gruppen kjennetegnes ofte med at de strever i sin sosiale interaksjon, at de har avvik knyttet til kommunikasjon og språk, samt et atferdsmønster som er begrenset og/eller stereotypt. Elevene kan i mange tilfeller ha gode aldersadekvate kognitive ferdigheter, gode evner til å lære utenat og ofte gode utviklede ferdigheter knyttet til sine spesielle interessefelter. 

Skolens tilbud innebærer undervisningsøkter 1:1 med voksen eller i små grupper, i skjermede omgivelser. Gruppen består av ni elever, som får støtte av fem spesialpedagoger og fire barneveiledere. 

I det daglige arbeidet legges det stor vekt på struktur, forutsigbarhet, trivsel og trygghet. Undervisningen tar utgangspunkt i et helhetlig syn på elevens utvikling, ut i fra den enkeltes utgangspunkt, og er tilpasset elevenes ulike nivå og hjelpebehov. Det jobbes planmessig for å bygge på og videreutvikle elevenes sterke sider, slik at totaltilbudet blir tilpasset den enkeltes særtrekk. De tiltakene som blir iverksatt er tilrettelagt ut i fra kognitivt nivå, kunnskaper, erfaringer og atferd. Vi har en ambisjon om at aktivitetne skal fremstå som meningsfulle, slik at trivsel og motivasjon fremmes naturlig.