Spesialklasser på Bryn

 

Bryn skole har tre byomfattende spesialgrupper. En for barn med autisme, en for barn med asperger og en for barn med generelle lærevansker. 

 

Villlaklassen

En byomfattende spesialklasse for elever med diagnoser innen autismespekteret. Klassen holder til i en gammel trevilla på Bryn skole, med egen inngjerdet hage.

Vårt tilbud omfatter 1:1 undervisning. De fleste elevene har egne arbeidsrom til særtrening/undervisning. I det daglige arbeidet legger vi stor vekt på struktur, forutsigbarhet, trivsel og trygghet. Vår undervisning tar utgangspunkt i et helhetlig syn på elevens utvikling ut fra den enkeltes utgangspunkt. Undervisningen er tilpasset elevens ulike nivå og hjelpebehov. Dette er også førende for valg av mål og metoder.

Villaklassen har egen Aktivitetsskole, der miljøarbeiderne fra skolen + noen flere, tar godt vare på elevene om ettermiddagen.

 

 B-klassen

En byomfattende klasse for barn med asberger syndrom. Klassen har 6 elevplasser, og det er tre pedagoger og tre miljøarbeidere som jobber der. Elevene får opplæring både i gruppe og en-til-en. Undervisningen tar utgangspunkt i elevenes IOP.

 

A-klassen

En spesialklasse for barn med generelle lærevansker. Klassen har plass til 6 elever. To lærere og en assistent som står for tilrettelegging og undervisning.

Elevene får opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP). Det legges vekt på opplæring i de grunnleggende ferdighetene innenfor lesing, skriving og regning, samt sosial kompetansetrening. Undervisningen tilpasses den enkelte elevs forutsetninger. 

Forutsigbarhet og faste rammer står i fokus ved planlegging av undervisningen, noe som skaper trygghet og trivsel hos elevene. Det legges vekt på variert undervisningsmetodikk og materiale, som bruk av konkreter, digitale oppgaver, rollespill ofl.

A-klassen drar en del på tur til ulike museer og områder egnet for lek og læring i Oslo.
A-klassen har også skolekjøkken hver tredje uke. 

 

Mottaksklassen

Første møte med det norske skolesystemet for barn og unge som flytter til Oslo og ikke behersker norsk. Elevene skal være i Mottaksklassen i 10 måneder til de behersker tilstrekkelig norsk muntlig og skriftlig. Da overføres de til sin nærskole.

På Bryn skole kaller vi oss Velkomstklassen og har elever fra 2. til 7. trinn. Vi satser på læring og trivsel i et hyggelig miljø. Vi er en fargerik, liten gruppe med blide elever.