Hovedseksjon

Strategisk plan

strategisk plan

Vi ønsker at Bryn skole skal være det beste stedet for våre elever å lære og å utvikle seg. Derfor
arbeider vi for å skape et inkluderende og trygt læringsmiljø hvor eleven står i sentrum. Vår visjon er:
Læring og trivsel hånd i hånd.

Vi satser på god klasseledelse, og ro og orden på alle fellesarenaer. Vårt fokus er positiv elevatferd,
støttende og veiledende voksne. Alle elever har jevnlige elevsamtaler med kontaktlærer, hvor både
sosiale og faglige områder berøres.

Bryn skole ønsker en høy faglig standard med særlig vekt på de grunnleggende ferdighetene. Våre
elever har gode resultater i lesing, regning og engelsk på småskoletrinnet og en stadig mer positiv
utvikling på mellomtrinnet. En viktig faktor for å lykkes på disse områdene er et godt skolehjemsamarbeid.

Aktivt elev- og foreldrearbeid er en forutsetning for et mobbefritt og positivt skolemiljø