Hovedseksjon

Tilbud til familier med barn i skolealder

Lærer ved tavle

På TIBIR sine sider, https://www.pmto.no/tilbud-til-familier/tibir, står det:

TIBIR står for «Tidlig Innsats for Barn i Risiko», og er et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn.

Hvem er tilbudet for?

TIBIR er et tilbud til familier med barn i alderen 3 til 12 år, der barna har utviklet, eller står i fare for å utvikle, atferdsproblemer.

Tilbudet gis gjennom kommunale tjenester, som for eksempel helsestasjoner, pedagogisk-psykologiske tjenester, barneverntjenester og barnehager og skoler. I dag finnes TIBIR i 115 kommuner/bydeler.

Hva er målet for tilbudet?

Målsettingen med TIBIR er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt, samt å bidra til å utvikle barns positive og prososiale atferd.

Videre er det et mål å gi fagpersonell en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår, og av hvordan problemene kan forebygges eller behandles.

Hva inneholder TIBIR?

Programmet omfatter seks tilbud for familier med barn i alderen 3 til 12 år med risiko for å utvikle, eller som har utviklet, atferdsproblemer:

  • Kartlegging for å identifisere begynnende eller utviklede atferdsproblemer
  • Foreldrerådgivning rettet mot foreldre til barn som er i risiko for å utvikle atferdsproblemer
  • PMTO foreldregrupper – et gruppetilbud med PMTO for foreldre til barn som er i risiko for å utvikle, eller har utviklet, atferdsproblemer
  • PMTO – et behandlingstilbud for foreldre til barn som viser atferdsproblemer
  • Konsultasjon for ansatte, i barnehager og skoler, som arbeider med barn som viser atferdsproblemer
  • Sosial ferdighetstrening rettet direkte mot barnet som viser atferdsproblemer.

Informasjon: